ขอต้อนรับสู่ the Early Nutrition eAcademy Southeast Asia (ENeASEA) eLearning Platform!


ณ ที่นี้ ท่านสามารถพบบทเรียนที่เป็น eLearning ที่ปรับปรุงและมุ่งเป้าสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ทำงานเกี่ยวกับโภชนาการช่วงแรกของชีวิตและวิถีการดำเนินชีวิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้รับ CME / CPD


รูปแบบการเรียนรู้ จะมี 2 เส้นทาง:

  • ท่านสามารถเลือกเส้นทางที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งมี modules ที่กำหนดไว้แล้ว หากท่านยังไม่คุ้นเคยกับเนื้อหาเกี่ยวกับโภชนาการช่วงแรกของชีวิตและวิถีการดำเนินการชีวิต และต้องการให้มีการชี้นำ ให้ท่านเลือกเส้นทางนี้
  • หากท่านต้องการสร้างหลักสูตร เนื้อหาการเรียนรู้ของท่านเอง ให้เลือกเส้นทางที่เป็น customized


โปรดคลิกเส้นทางที่ท่านต้องการ:หลักสูตรมาตรฐาน

Click here for the Standard Route!

เส้นทางนี้ให้ผู้เรียนจัดการกับชุดของ modules ที่กำหนดไว้แล้ว


Thai Version